Sıkça Sorulan Sorular

Aracınızı kesinlikle yerinden oynatmadan en yakın polis ya da jandarma karakoluna müracaatla zabıt tutturmanız gerekmektedir. Nurol sigortadan kasko sigortanız varsa Türkiye’de 18 ilde 7/24 saat olay mahalline eksper gönderilmekte olup bu illerden birinde ikamet ediyorsanız ekspres eksper hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Hayır. Trafik Sigortası, sadece aracınız ile başkalarına vermiş olduğunuz zararı karşılar. Kendi aracınızla ilgili hasarlar, başka bir sigorta sözleşmesinin konusunu oluşturan kasko sigortasından karşılanır.

Sigorta Murakabe Kanununa göre; kredi veren kuruluş sözleşme ile krediye konu olan aracın sigortalanmasını şart koşabilir, fakat sigortanın belirli bir şirkete yaptırılmasına ilişkin şartlar hükümsüzdür.

Kusurun 8/8 karşı tarafta olduğu kazalarda, kaskoyu devreye sokmanız halinde, hasarsızlık indirim hakkınız bozulmaz.

Cam ve far hasarlarında ilk defada hasarsızlık indirimi bozulmaz.

Mevzuata göre araçlara ilişkin mülkiyet değişikliği ancak noter satışı ile mümkündür. Aracınızın el değiştirme işi noter kanalı ile yapılmadığı için işleten sıfatınız kaybolmadığından aracınızın karışmış olduğu her türlü kazada yükümlülüğünüz devam eder.

KDV ödemesini yapabilmek için fatura aslının hasar dosyasında bulunması gerekmektedir. Faturanın aslının gönderilmesi halinde, KDV tutarı hasar tazminatına eklenecektir.

Hasar dosyanız ile ilgili evraklar Şirketimize ulaştıktan sonra dosyanız "Sigorta Genel Şartları" çerçevesinde incelenir ve sonuçlandırılır. Oluşan hasarınız "Genel Şartlar" çerçevesinde teminata giren bir hadise ise dosyanız için ödeme günü verilecek , teminat kapsamına girmeyen bir hadise ise tarafınıza gerekçeli red kararı gönderilecektir. Hasar anında poliçenizin tahsilat durumu kontrol edilecektir. Poliçe teminatlarınızın başladığından emin olabilmek için mutlaka poliçenizin prim ödemelerini zamanında yapmaya dikkat ediniz.

Maddi Hasarlarda;

 • Poliçe (aslı veya fotokopisi)
 • Kaza zabtı ( aslı veya onaylı süreti)
 • Alkol raporu
 • Sürücü ehliyetnamesi
 • Onarım faturaları
 • Aracın hasarlı halini gösteren resim (3.şahıs aracının)
 • Aracın tescil belge fotokopisi ( 3.şahıs aracının)

Ölüm veya Yaralanma Hasarlarında;

 • Kaza zaptı (aslı veya onaylı sureti)
 • Alkol raporu
 • Sürücü ehliyetnamesi 
 • Veraset ilanı 
 • Nüfus aile kaydı 
 • Ölüm raporu ( savcılık veya adli tabib)
 • Hastane kayıt raporu (yaralanmalarda)
 • Hastane tedavi masraf makbuzları ( yaralanmalarda)

Sigortalının eski poliçesindeki hasarsızlık indirim belgesine ilgili Sigorta Şirketinden alınarak ve indirim belgesinde adı geçen aracın satıldığını teyid eden satış sözleşmesinin fotokopisi temin edilerek aynı indirim oranı tarafınızdan düzenlenen kasko poliçesinde kullanılabilir.

Kasko Poliçesi Genel Şartlarının B1.1 Maddesi "Rizikonun gerçekleştiğinin öğrenilmesinden itibaren en geç BEŞ iş günü içerisinde hasarın sigorta şirketine bildirilmesi koşulunu ön görmektedir.
Poliçede belirtilen sürede ihbarı yapılmayan ve dosyası açılmayan hasarlar (mücbir bir sebep yok ise) ihbar sorumluluğu yerine getirilmediği için değerlendirmeye alınmamaktadır.

Trafik poliçelerinde bir hasar alınmış ise yenileme döneminde uygulanan hasarsızlık indirimi bir alt kademeye düşer.

Sigorta ettirmiş olduğunuz kıymetin değerinin mutlaka gerçeği yansıtmasına dikkat ediniz. Herhangi bir hasar anında hasar gören kıymetin hasardan bir gün önceki değeri sigorta edilmiş olan bedelden yüksek ise hasarınızı bu oranda eksik almanız söz konusu olacaktır.

 • Kaza ile ilgili tutanaklar
 • Hastane kat ’i raporu (yaralanmalarda)
 • Eksper raporu, bilirkişi raporu veya faturalar (maddi hasarlarda)
 • Sigortalı aleyhine tazminat davası açılmış ise bununla ilgili dava dilekçesi ve cevap layihası
 • Sigortalı aleyhine açılan dava sonuçlanmış ise bununla ilgili mahkeme kararı, icra emri ve tazmınatın ödendiğine dair makbuz
 • Veraset ilamı (ölümde)
 • Aile nüfus kaydı (ölümde)
 • Ölüm raporu (ölümde)
 • Ölen üçüncü şahsın kazanç belgesi
 • Olayla ilgili resmi makam onaylı tutanaklar
 • Hasarın mahiyetine göre diğer belgeler (fırtına hasarında meteoroji raporu gibi)
 • Olay anı ve sonrasını detaylı olarak gösteren fotoğraf, görüntü kayıtları ve ilgili teknik raporlar
 • Onarım faturaları
 • İtfaiye Raporu
 • Talepname (Hasar Talebi)
 • Karakol Tutanakları
 • Savcılık Taipsizlik Kararı
 • Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi
 • Hasarın cinsine göre istenebilecek sair evrak

Kasko Sigortası Genel Şartlarına göre aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir ve aracı alan kişi kendi adına yeni poliçe yaptırır.

 • Poliçe (asıl nüsha ve fotokopisi)
 • Kaza zaptı (aslı ve onaylı sureti) veya kazayı yapanın kaza hakkındaki yazılı beyanı
 • Sürücü ehliyeti
 • Alkol muaynesi raporu (onaylı)
 • Aracın hasarlı halini gösteren resim
 • Aracın tescil belge fotokopisi
 • Prim makbuzu veya prim ödeme belgesi
 • Aracın çalınıpta 30 gün içinde bulunmaması durumunda müracaat ve bulunamadığına dair belgeler ile trafikten çekme belgesi
 • İrsaliye (Yük taşımaya mahsus araçlarda)
ÜST